Umowa zawarta na odległość w handlu elektronicznym to są np. zakupy w sklepie internetowym, skorzystanie z usługi etc. Każde zamówienie złożone za pośrednictwem Internetu jest to zawarcie umowy na odległość.  Pamiętajmy, że zgodnie z art. 7.1. ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów – konsument może odstąpić od umowy w ciągu 10 dni.

Art. 7. 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przy­czyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, ustalonym w sposób określo­ny w art. 10 ust. 1. Do zachowania tego terminu wy­starczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Z tego artykułu wynika że:

  • Do odstąpienia umowy wystarczy złożyć oświadczenie na piśmie
  • Czas jaki ma klient wynosi 10 dni od dnia otrzymania produktu (art. 10 ust. 1)
Art. 10.1. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świad­czenia usługi – od dnia jej zawarcia

Jak napisać odstąpienie od umowy?

Przykładowa treść odstąpienia od umowy wygląda następująco:

Wzór pisma o rezygnacji z zakupu czyli odstąpienia od umowy od

Art. 7.3.  ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów

3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarzą­du. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument do­konał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich od­setki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

Z tego artykułu wynika że

  • Klientowi przysługuje prawo zwrotu towaru w ciągu 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia od odstąpienia od umowy
  • Towar nie musi być w oryginalnym opakowaniu.

To co najbardziej wywiera spory to, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Granice zwykłego zarządu w świetle prawa.

Nie ma definicji w polskim prawie na czym polega granica zwykłego zarządu. W Internecie można znaleźć wiele opinii nie zawsze zgodnych z prawdą. Należy pamiętać, że w momencie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy konsument nie może korzystać dalej z produktu czy usługi, od której odstępuje. Za granice zwykłego zarządu klient powinien rozumieć używanie przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem. W granicach zwykłego zarządu dopuszczalne jest rozpakowanie produktu np. rozfoliowanie perfumu, sprawdzenie czy wszystkie jego elementy znajdują się w opakowaniu, ma prawo podłączyć produkt oraz go uruchomić.

I tak dopuszczalne jest przymierzyć buty czy rozmiar pasuje do stopy itd., jednak niedozwolone jest chodzenie w nich przez 10 dni po czym odstąpić od umowy.

Można przymierzyć zamówione ubranie i zobaczyć czy jest w odpowiednim rozmiarze ale nie noszenie go.

Ustawodawca tworząc zapis prawa do odstąpienia w ciągu 10 dni miał dać prawo klientowi do namysłu, a nie prawa do bezpłatnego korzystania z towaru przez 24 dni (10 dni na złożenie zawiadomienia o odstąpieniu od umowy oraz 14 dni na wysłanie produktu). Niestety wśród konumentów zapis ten jest wykorzystywany w sposób niewłaściwy i jest on powodem nieuczciwych zachowań. Sprzedawcy odnotowują nadużywanie praktyki odstąpienia od umowy przez konsumentów np. zakup drogiego sprzętu fotograficznego lub wideo do wykonania jednej sesji fotograficznej czy też nagrania jednego wydarzenia i potem zwrócenia towaru. Należy pamiętać, że w sprzedawca ma również prawo rościć sobie odpowiedzialność odszkodowawczą od klienta np. zakup drukarki i zużycie całego tonera i zwrócenie towaru do sklepu

Obowiązek informacyjny sprzedawcy według ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.

Sprzedawca na stronie, na której sprzedaje towary ma obowiązek poinformowania klienta o prawie do odstąpienia od umowy.

Art. 9. 1. Konsument powinien być poinformo­wany, przy użyciu środka porozumiewania się na od­ległość, najpóźniej w chwili złożenia mu propozycji zawarcia umowy, o:

10)   prawie wypowiedzenia umowy, o którym mowa w art. 8 ust. 3.

Jeżeli sprzedawca nie poinformuje o ustawowym dziesięciodniowym prawie do odstąpienia od umowy wówczas okres ten zostaje wydłużony do 3 miesięcy.

W razie braku potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1, termin, w którym kon­sument może odstąpić od umowy, wynosi trzy mie­siące i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umo­wa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Jeżeli jednak konsument po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie, termin ulega skróce­niu do dziesięciu dni od tej daty.

Z przepisu tego wynika również fakt, że w przypadku kiedy w trakcie trwania umowy sprzedawca poinformuje o prawie do odstąpienia od umowy w trakcie trwania umowy wówczas okres dziesięciu dni liczy się od dnia poinformowania kupującego.

Ten przypadek może mieć miejsce bardziej w przypadku zamówienia usługi drogą na odległość. Zastanawiające jest ilu sprzedawcach na allegro informuje swoich kupujących o prawie do odstąpienia od umowy tworząc często zasady zakupu na aukcjach nafaszerowane klauzulami niedozwolonymi.

Pozdrawiam i życzę miłego dnia

Krzysztof Krawczyk (57 Posts)
Ten artykuł znaleziono w Google m in. poprzez poniższe frazy kluczowe:

  • odstąpienie od umowy zawartej na odległość
  • jak napisać odstąpienie od umowy
  • oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
  • jak napisać rezygnację z umowy
  • odstąpienie od umowy zawartej na odległość wzór